Rozwód – jakie dokumenty będą potrzebne?

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta, jeśli jednak już do niej dojdzie powód będzie musiał zebrać komplet dokumentów potrzebnych na sprawie sądowej. W zależności od wniosków zawartych w pozwie oraz aktualnej sytuacji rodzinnej, konieczne będzie zgromadzenie różnej dokumentacji.

Pozew rozwodowy

Sprawa rozwodowa jest inicjowana pozwem o rozwiązanie małżeństwa. Samo pismo powinno być złożone do właściwego sądu w 3 egzemplarzach wraz ze stosownymi załącznikami. To właśnie one stanowią dokumentację potrzebną do wydania stosownego rozstrzygnięcia i formalnego zakończenia trwania danego związku.

Załączniki do pozwu rozwodowego możemy podzielić na dwie grupy:

  • obowiązkowe – takie, które pojawiają się przy każdym rozwodzie i bezwzględnie muszą być przedłożone w sądzie,
  • obowiązkowe związane z żądaniami dodatkowymi stron – jeśli powód oprócz żądania rozwiązania małżeństwa składa dodatkowe wnioski w sądzie będzie musiał dostarczyć konkretnych dokumentów na poparcie swojego stanowiska,
  • fakultatywne – nie są one obowiązkowe, a ich przedłożenie w sprawie uzależnione jest od woli strony toczącego się postępowania.

Obowiązkowe dokumenty przy rozwodzie

Podstawowymi dokumentami, które muszą pojawić się na sprawie rozwodowej są:

  • odpis aktu małżeństwa stron – można go uzyskać przez internet (potrzebny jest wówczas profil zaufany lub e-dowód), listownie lub bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego, w którym zawarty został związek małżeński. Dla sprawy rozwodowej wystarczający jest odpis skrócony aktu małżeństwa – jego koszt to 22 zł. Odpis można także uzyskać bezpłatnie – jeśli we wniosku jako uzasadnienie jego otrzymania wskażesz jedną z wymienionych przyczyn: konieczność uzyskania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego) alimentów, przyznania: opieki, kurateli, adopcji, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,
  • dowód uiszczenia opłaty za pozew lub wniosek o zwolnienie strony od kosztów sądowych – opłata za pozew wynosi 600 zł i musi być uiszczona na rachunek właściwego sądu jeszcze przed złożeniem tego pisma. Dowód zapłaty może przybrać formę wykupionych znaczków sądowych o odpowiednim nominalne (dostępne w kasie każdego sądu, nakleja się je na pozew) lub potwierdzenia zapłaty (kwitu z banku, poczty lub wydruku z bankowości elektronicznej). Jeśli strony nie stać na opłacenie pozwu, musi dołączyć do niego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem majątkowym (dostępnym w internecie oraz w każdym polskim sądzie).

Obowiązkowe dodatkowe dokumenty przy rozwodzie

Okoliczności danej sprawy mogą wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów przed sądem. W tej sytuacji strony muszą zaopatrzyć się w:

  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci – dotyczy to tylko sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólne potomstwo. Procedura uzyskiwania tych dokumentów jest identyczna, jak w przypadku odpisu aktu małżeństwa stron,
  • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy w kwotach brutto i netto – będzie potrzebne, gdy co najmniej jeden z małżonków żąda zasądzenia alimentów na swoją rzecz lub na wspólne małoletnie dzieci stron. Takie zaświadczenie powinno być bez problemu wystawione od ręki przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Fakultatywne dokumenty przy rozwodzie

Jeśli strona postępowania rozwodowego żąda od sądu ustalenia dodatkowych kwestii w sprawie, np. dotyczących wykazania winy za rozkład pożycia małżeńskiego, musi powołać się na odpowiednie dokumenty. Podobnie będzie w przypadku żądania podziału majątku wspólnego.

Taką dodatkową dokumentacją będą np. zdjęcia, nagrania filmowe, wiadomości sms, rachunki, dowody własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, umowy, a także wszystko, co jest w stanie udowodnić rację danej strony. Mowa tu oczywiście o środkach dowodowych, które mogą być przedłożone w sądzie tak naprawdę w nieograniczonej ilości i formie.

Pamiętajmy jednak, że spora ilość dowodów wiąże się z długim czasem oczekiwania na wydanie wyroku. Z drugiej strony wzmacnia to pozycję danej strony przed sądem i zwiększa szanse na uzyskanie wyroku zgodnie z wcześniej poczynionymi zamierzeniami.

Dokumenty przy rozwodzie – oryginał czy kopia?

Wszystkie dokumenty składane w sprawie rozwodowej, szczególnie te dołączane do pozwu, powinny być oryginalne. Dodatkowo strona zobowiązana jest do przedłożenia 2 kopii danego dokumentu (wystarczą same kserokopie).

Jeśli strona przedłoży wyłącznie kopie dokumentów, sąd w ogóle nie uwzględni ich na sprawie. Jeśli dotyczy to obowiązkowej dokumentacji, wezwie do uzupełnienia braków formalnych i zobowiąże do dostarczenia oryginałów.

Małżonek, który nie chce rozstawać się z oryginałem danego dokumentu, może skorzystać z jego notarialnie poświadczonej kopii. Wiąże się to z niewielką opłatą, jednak sąd respektuje tego rodzaju kopie i traktuje je na równi z oryginałami.

Pamiętajmy, że wszystkie dokumenty rozwodowe składamy do sądu wg następującej reguły –
1 oryginał (lub notarialnie poświadczona kopia) + 2 kserokopie.

Podstawa prawna:

Art. 187 KPC

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - tel. +48 517 278 198 lub [email protected]