Dokumenty potrzebne do rozwodu: Twój praktyczny przewodnik

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta, jeśli jednak już do niej dojdzie powód będzie musiał zebrać komplet dokumentów potrzebnych na sprawie sądowej. W zależności od wniosków zawartych w pozwie oraz aktualnej sytuacji rodzinnej, konieczne będzie zgromadzenie różnej dokumentacji.

Pozew rozwodowy

Sprawa rozwodowa jest inicjowana pozwem o rozwiązanie małżeństwa. Samo pismo powinno być złożone do właściwego sądu w 3 egzemplarzach wraz ze stosownymi załącznikami. To właśnie one stanowią dokumentację potrzebną do wydania stosownego rozstrzygnięcia i formalnego zakończenia trwania danego związku.

Załączniki do pozwu rozwodowego możemy podzielić na dwie grupy:

  • obowiązkowe – takie, które pojawiają się przy każdym rozwodzie i bezwzględnie muszą być przedłożone w sądzie,
  • obowiązkowe związane z żądaniami dodatkowymi stron – jeśli powód oprócz żądania rozwiązania małżeństwa składa dodatkowe wnioski w sądzie będzie musiał dostarczyć konkretnych dokumentów na poparcie swojego stanowiska,
  • fakultatywne – nie są one obowiązkowe, a ich przedłożenie w sprawie uzależnione jest od woli strony toczącego się postępowania.

Obowiązkowe dokumenty potrzebne do rozwodu

Podstawowymi dokumentami, które muszą pojawić się na sprawie rozwodowej są:

  • odpis aktu małżeństwa stron – można go uzyskać przez internet (potrzebny jest wówczas profil zaufany lub e-dowód), listownie lub bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego, w którym zawarty został związek małżeński. Dla sprawy rozwodowej wystarczający jest odpis skrócony aktu małżeństwa – jego koszt to 22 zł. Odpis można także uzyskać bezpłatnie – jeśli we wniosku jako uzasadnienie jego otrzymania wskażesz jedną z wymienionych przyczyn: konieczność uzyskania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego) alimentów, przyznania: opieki, kurateli, adopcji, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę,
  • dowód uiszczenia opłaty za pozew lub wniosek o zwolnienie strony od kosztów sądowych – opłata za pozew wynosi 600 zł i musi być uiszczona na rachunek właściwego sądu jeszcze przed złożeniem tego pisma. Dowód zapłaty może przybrać formę wykupionych znaczków sądowych o odpowiednim nominalne (dostępne w kasie każdego sądu, nakleja się je na pozew) lub potwierdzenia zapłaty (kwitu z banku, poczty lub wydruku z bankowości elektronicznej). Jeśli strony nie stać na opłacenie pozwu, musi dołączyć do niego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem majątkowym (dostępnym w internecie oraz w każdym polskim sądzie).

Obowiązkowe dodatkowe dokumenty potrzebne do rozwodu

Okoliczności danej sprawy mogą wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów przed sądem. W tej sytuacji strony muszą zaopatrzyć się w:

  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci – dotyczy to tylko sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólne potomstwo. Procedura uzyskiwania tych dokumentów jest identyczna, jak w przypadku odpisu aktu małżeństwa stron,
  • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy w kwotach brutto i netto – będzie potrzebne, gdy co najmniej jeden z małżonków żąda zasądzenia alimentów na swoją rzecz lub na wspólne małoletnie dzieci stron. Takie zaświadczenie powinno być bez problemu wystawione od ręki przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Fakultatywne dokumenty potrzebne do rozwodu

Jeśli strona postępowania rozwodowego żąda od sądu ustalenia dodatkowych kwestii w sprawie, np. dotyczących wykazania winy za rozkład pożycia małżeńskiego, musi powołać się na odpowiednie dokumenty. Podobnie będzie w przypadku żądania podziału majątku wspólnego.

Taką dodatkową dokumentacją będą np. zdjęcia, nagrania filmowe, wiadomości sms, rachunki, dowody własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, umowy, a także wszystko, co jest w stanie udowodnić rację danej strony. Mowa tu oczywiście o środkach dowodowych, które mogą być przedłożone w sądzie tak naprawdę w nieograniczonej ilości i formie.

Pamiętajmy jednak, że spora ilość dowodów wiąże się z długim czasem oczekiwania na wydanie wyroku. Z drugiej strony wzmacnia to pozycję danej strony przed sądem i zwiększa szanse na uzyskanie wyroku zgodnie z wcześniej poczynionymi zamierzeniami.

Dokumenty potrzebne do rozwodu – oryginał czy kopia?

Wszystkie dokumenty składane w sprawie rozwodowej, szczególnie te dołączane do pozwu, powinny być oryginalne. Dodatkowo strona zobowiązana jest do przedłożenia 2 kopii danego dokumentu (wystarczą same kserokopie).

Jeśli strona przedłoży wyłącznie kopie dokumentów, sąd w ogóle nie uwzględni ich na sprawie. Jeśli dotyczy to obowiązkowej dokumentacji, wezwie do uzupełnienia braków formalnych i zobowiąże do dostarczenia oryginałów.

Małżonek, który nie chce rozstawać się z oryginałem danego dokumentu, może skorzystać z jego notarialnie poświadczonej kopii. Wiąże się to z niewielką opłatą, jednak sąd respektuje tego rodzaju kopie i traktuje je na równi z oryginałami.

Pamiętajmy, że wszystkie dokumenty rozwodowe składamy do sądu wg następującej reguły –
1 oryginał (lub notarialnie poświadczona kopia) + 2 kserokopie.

Podstawa prawna:

Art. 187 KPC

Wpływ dokumentacji na przebieg procesu rozwodowego

Skompletowanie właściwej dokumentacji na potrzeby procesu rozwodowego ma istotny wpływ na jego przebieg oraz ostateczne rozstrzygnięcia. Warto zdawać sobie sprawę, że dokładność i kompletność zgromadzonych dokumentów może znacznie usprawnić proces sądowy oraz pomóc w uzyskaniu pożądanych rezultatów.

Zwłaszcza w przypadkach, gdy strony żądają dodatkowych kwestii, takich jak ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego czy podział majątku, przywołane dowody mogą stanowić kluczową przewagę jednej ze stron. Staranne zabezpieczenie wszelkich materiałów, takich jak zdjęcia, nagrania, wiadomości czy umowy, może znacznie umocnić argumentację i przyczynić się do rzetelnej oceny przez sąd.

Nie zapominajmy jednak, że wybór odpowiedniej strategii dokumentacyjnej powinien być przemyślany. Bardzo duża ilość dowodów, choć może wydawać się atrakcyjna, może prowadzić do opóźnień w procesie oraz skomplikować jego przebieg. Warto więc wnikliwie przeanalizować, które dokumenty najlepiej oddają istotę sprawy i wspierają postawione żądania.

Zwróćmy uwagę także na to, że oryginalność dokumentów stanowi kluczowy element procesu. Dlatego, decydując się na przedstawienie kopii, warto upewnić się, że są one notarialnie poświadczone, co zapewni im równą ważność w postępowaniu sądowym.

Pamiętajmy, że proces rozwodowy to moment, w którym odpowiednia dokumentacja może wyznaczyć drogę do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć. Profesjonalna pomoc prawnika może również zapewnić wsparcie w analizie i wyborze odpowiednich dowodów, co może znacząco zwiększyć szanse na zadowalający wyrok.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].