Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów: Wzór i zalecenia prawnicze

Podwyższenie alimentów na rzecz dziecka jest w polskim prawie całkowicie dopuszczalne. W praktyce można tego dokonać na dwa sposoby – poprzez zawarcie stosownej umowy pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do tych świadczeń albo na drodze postępowania sądowego. Ten ostatni przypadek wymaga jednak złożenia odpowiedniego pozwu.

Uzasadnienie podwyższenia alimentów

Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W praktyce możliwość żądania podwyższenia alimentów na dziecko pojawia się wraz z dorastaniem małoletniego – naturalnie zwiększają się wtedy jego codzienne potrzeby.

Podwyższenie alimentów może nastąpić także wtedy, gdy poprawi się sytuacja materialna zobowiązanego do tych świadczeń (np. zdobędzie lepiej płatną pracę lub odziedziczy spory majątek). Pamiętajmy jednak, że wzbogacenie się zobowiązanego nie oznacza automatycznego podwyższenia świadczeń alimentacyjnych. Musi ono bowiem pozostawać w ścisłym związku ze zwiększonymi potrzebami uprawnionego.

Pozew o podwyższenie alimentów

Powództwo o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych wchodzi w rachubę od chwili zmiany stosunków, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty lub zawarciu stosownej umowy. Sąd bada „zmianę stosunków”, dla stwierdzenia której koniecznym jest ustalenie stosunków pierwotnych. Nie jest przy tym dopuszczalne żądanie zmiany prawomocnego orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego tylko na tej podstawie, że orzeczenie to zostało wydane w sposób wadliwy, bez należytego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego.

Pozew o podwyższenie alimentów powinien być złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub uprawnionego do tych świadczeń – każdorazowo o wyborze sądu decyduje powód.

Pozew ten jest wolny od jakichkolwiek opłat sądowych, konieczne jest jednak umieszczenie w nim wartości przedmiotu sporu. Ustalmy ją w oparciu o regulację art. 22 KPC, przy czym sumę świadczeń oblicza się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty. Gdy w sprawie pojawia się więcej powodów niż jeden, określając wartość przedmiotu sporu nie zlicza się ich wartości.

Podstawą prawną żądania podwyższenia alimentów jest wspomniany na początku art. 138 KRO – w uzasadnieniu pisma należy wykazać, że pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do tych świadczeń zaszła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę wysokości alimentów. Aby udowodnić takie żądanie należy wykazać je odpowiednimi dowodami – np. rachunkami pokazującymi wzrost kosztów utrzymania dziecka, czy też wyciągiem z rachunków bankowych zobowiązanego do świadczeń.

Zasady postępowania sądowego w przypadku podwyższenia alimentów

Postępowanie sądowe w sprawie podwyższenia alimentów rozpoczyna się od złożenia pozwu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych. Wartością dodaną takiego procesu jest możliwość dokładnego przeanalizowania zmiany sytuacji finansowej stron oraz rzeczywistych potrzeb dziecka.

Podczas procesu sądowego, strony mogą korzystać z pomocy prawnika, co znacznie ułatwia przedstawienie swoich argumentów i dowodów. Ważne jest, aby w uzasadnieniu pozwu jasno przedstawić, dlaczego nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie alimentów. Przykładowymi dowodami mogą być rachunki związane z kosztami utrzymania dziecka, jak również wyciągi z konta zobowiązanego, które ukazują jego zmienioną sytuację finansową.

Sąd bierze pod uwagę zarówno argumenty powoda, jak i pozwanego, starając się dokładnie ocenić, czy występują wystarczające podstawy do podwyższenia alimentów. Ostateczna decyzja sądu opiera się na analizie przedstawionych dowodów oraz obiektywnych kryteriów, takich jak zmiana sytuacji finansowej, aktualne potrzeby dziecka i inne istotne czynniki.

Warto zaznaczyć, że proces sądowy w sprawie podwyższenia alimentów może trwać pewien czas. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i skoncentrować się na dostarczeniu rzetelnych dowodów oraz przekonujących argumentów, które popierają żądanie podwyższenia alimentów na rzecz dziecka.

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Aby przybliżyć tematykę pozwu o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka warto skorzystać z poniższego wzoru. Pamiętajmy, że powinien on być jednak dostosowany do sytuacji danej osoby. Sam pozew wnoszony jest do sądu w 3 egzemplarzach – dotyczy to takiej samej ilości wszelkich dokumentów, które będą do niego składane.

………………………….., dnia……………………………

Sąd Rejonowy w ……………..……

Wydział Rodzinny i Nieletnich

………………………………………………

………………………………………………

Powód: małoletni…………………………

zam. ……………………………….

……………………………………….

PESEL: …………………………….

działający poprzez przedstawicielkę ustawową – matkę

………………………………………

zam. ……………………………..

………………………………………

Pozwany: ………………………………………..

zam. ………………………………..

………………………………………..

PESEL: ……………………………..

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

W imieniu małoletniego ………………………………….. wnoszę o:

  1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego …………………………………….. wyrokiem Sądu Rejonowego w …………………. z dnia …………….. r., sygn. akt ……………………… na rzecz małoletniego ……………………………………… z kwoty ……………….. (słownie: …………………….) złotych do kwoty …………………… (słownie: …………………………) złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki ……………………………………., jako ustawowej przedstawicielki do dnia ……………. każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia ……………………….. r. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,
  2. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów proces według norm przepisanych,
  3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(w uzasadnieniu należy wskazać: czynniki składające się na koszty utrzymania dziecka, wzrost kosztów utrzymania dziecka w stosunku do zasądzonych alimentów, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania dziecka, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców, wraz z osobami będącymi na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, oraz posiadany majątek)

…..……………………….…………………….

własnoręczny podpis

Załączniki:

– odpis pozwu i kopie załączników

Podstawa prawna:

Art. 138 KRO
Art. 16, 17, 21, 22 KPC

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].