Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

alimenty

Sprawy sądowe w Polsce trwają z reguły dosyć długo. W przypadku świadczeń alimentacyjnych może to mieć szczególne znaczenie. W trakcie postępowania uprawniony do alimentacji nie otrzymuje co do zasady żadnych pieniędzy od zobowiązanego. Przepisy pozwalają jednak obejść tę regułę. Trzeba tylko wiedzieć jak to umiejętnie zrobić.

Spis treści:

Od kiedy obowiązują alimenty w wyroku rozwodowym?

Tak naprawdę założenie sprawy o przyznanie alimentów, bądź ich obniżenie lub podwyższenie, nie oznacza szybkiego uzyskania żądanej kwoty pieniężnej. Im większa walka na sali sądowej, tym dłuższe będzie uzyskanie prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty.

W czasie trwania postępowania alimentacyjnego osoby żądające alimentów są w zasadzie zdane same na siebie. W niektórych przypadkach oznacza to bardzo trudne warunki życiowe i konieczność uzyskiwania pomocy czy to od ośrodków społecznych, czy też od najbliższej rodziny.

Alimenty są bowiem wypłacane z reguły dopiero po uprawomocnieniu się wyroku, w którym następuje zasądzenie tych świadczeń na rzecz konkretnej osoby.

Czy alimenty mogą być wypłacane przed wydaniem wyroku?

Odpowiadając na powyższe pytanie – jeśli sprawa o świadczenia alimentacyjne została już wytoczona, to alimenty mogą być płatne dopiero wtedy, gdy zostanie wydany prawomocny wyrok.

Nie ma zatem prawnej możliwości, aby w trakcie postępowania zobowiązany do alimentacji musiał wypłacać alimenty uprawnionemu (tak naprawdę nie mamy jeszcze wówczas do czynienia ani ze zobowiązanym, ani z uprawnionym do tego rodzaju świadczeń).

Istnieje jednak pewien sposób na to, aby przyszły uprawniony do alimentacji nie pozostał bez wsparcia finansowego – szczególnie, jeśli nie wiemy jak długo potrwa cała sprawa. Chodzi oczywiście o zastosowanie instytucji zabezpieczenia alimentów.

Zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takich wypadkach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Zabezpieczenie alimentów

Tak naprawdę zabezpieczenie alimentów jest formą gwarancji finansowej dla tego, kto dochodzi świadczeń alimentacyjnych na drodze sądowej i nie uzyskał jeszcze w tej kwestii prawomocnego wyroku.

Ze względu na okoliczność, iż alimenty są świadczeniem o charakterze periodycznym, sąd – uwzględniając wniosek uprawnionego o udzielenie zabezpieczenia – powinien zobowiązać obowiązanego do okresowej (z reguły comiesięcznej) zapłaty określonej sumy pieniężnej

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 grudnia 1995 r. (sygn. akt ACr 850/95) – w długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.

Co ciekawe, przepis art. 753 § 1 KPC, jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 KPC zasady, że zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego.

W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 731 KPC

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można wnieść zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu – można to zrobić zarówno w chwili zakładania sprawy sądowej, jak i w trakcie jej trwania. Pamiętajmy, że zabezpieczenie alimentów nigdy nie następuje z urzędu, sąd może to zrobić wyłącznie na wniosek uprawnionego.

Właściwym sądem do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

We wniosku należy wskazać świadczenie, jakie ma być spełnione oraz jego sposób np. zobowiązanie rodzica do zapłaty jednorazowo kwoty 3 000 zł do wskazanego dnia na określony rachunek bankowy.

Żądane zabezpieczenie może być równe kwocie alimentów. Należy jednak mieć na uwadze, iż sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu na poziomie niższym niż oczekuje tego powód.

Uprawdopodobnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów to jedno, drugie to właściwe uzasadnienie takiego pisma.

Zgodnie z treścią art. 753 KPC, aby sąd mógł dokonać zabezpieczenia alimentów w określonej sprawie, uprawniony musi uprawdopodobnić istnienie swojego roszczenia. Jak tego dokonać?

Trzeba oczywiście przywołać okoliczności, które uzasadniają wysokość żądanej kwoty pieniężnej. Przykładowo można wskazać wysokość i zakres wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci, włącznie z wydatkami przeznaczanymi na opłacenie lokalu mieszkalnego, w którym razem z małoletnimi mieszka.

§1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Art. 753 KPC

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów nie jest prostą sprawą, szczególnie jeśli nigdy nie mieliśmy do czynienia z prawem procesowym. Dobry adwokat od rozwodu jest w stanie szybko i bez problemu sporządzić stosowne pismo i doprowadzić do pomyślnego załatwienia sprawy.

Podstawa Prawna:

Jeżeli zainteresował Państwa powyższy temat i szukają Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego, zapraszamy do kontaktu.
Tel: 517 278 198
E-mail: [email protected]

Adwokat Rozwód

Od ponad 11 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne