Jak napisać pozew rozwodowy oraz pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Sporządzenie dobrego pozwu może niekiedy przesądzić o wygranej, dotyczy to także spraw rozwodowych oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jak jednak stworzyć takie pisma, aby odniosły pożądany skutek przed sądem? Znajomość odpowiednich przepisów nie zawsze będzie wystarczająca.

Czym jest pozew rozwodowy oraz pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pozew to pismo inicjujące postępowanie sądowe w określonej sprawie. Jest tworzone i wnoszone przez osobę określaną mianem powoda. Przeciwnikiem tej strony jest oczywiście pozwany, to przeciwko niemu musi być skierowane takie pismo.

Pozew powinien zawierać w swej treści wiele koniecznych elementów – wymagają tego przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli ich zabraknie sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania. Jeśli brakujące elementy pozwu nie zostaną uzupełnione, zostanie od zwrócony stronie.

Skutki prawne rozwodu i ustanowienia rozdzielności majątkowej

Poza technicznymi aspektami sporządzenia pozwu rozwodowego czy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, warto zastanowić się nad długoterminowymi skutkami takich decyzji. Rozwód, choć kończy małżeństwo, nie kończy obowiązków wobec dzieci. Oznacza to, że mimo zakończenia formalnego związku, obie strony muszą nadal podejmować wspólne decyzje dotyczące wychowania dzieci, chyba że sąd postanowi inaczej. W praktyce oznacza to również konieczność dalszej komunikacji i współpracy między byłymi małżonkami.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej, wszystkie nabywane przez małżonków dobra stają się ich indywidualną własnością, a nie majątkiem wspólnym. To zabezpiecza ich przed ewentualnymi długami drugiej strony, ale jednocześnie może komplikować sprawy związane z przyszłymi inwestycjami czy zakupami.

Zanim zdecydujemy się na kroki prawne w zakresie małżeństwa czy majątku, warto zastanowić się nad wszystkimi konsekwencjami i skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże nam dokładnie zrozumieć wszystkie niuanse i podjąć świadomą decyzję.

Podstawowe elementy pozwu

Tak naprawdę pozwy w sprawie o rozwiązanie małżeństwa lub ustanowienie rozdzielności majątkowej nie różnią się w swoim podstawowym aspekcie. Przepisy KPC są bowiem wspólne dla pism inicjujących sprawy sądowe. Pozwy różnią się między sobą w zasadzie uzasadnieniami oraz dowodami, które są przytaczane na potwierdzenie słów w nich zawartych.

Zgodnie z treścią art. 187 KPC, pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Sporządzenie pozwu rozwodowego wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawnego. Jest to szczególnie istotne, gdy żądamy ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego lub wnioskujemy o powierzenie opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem tylko jednemu z rodziców.

Niezależnie od powyższego, każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – w przypadku sprawy rozwodowej będzie to w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda, zaś w przypadku sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Pamiętajmy, że do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie. Każdy pozew musi być też własnoręcznie podpisany przez powoda, pod warunkiem oczywiście, że nie korzysta on z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (wtedy pismo podpisuje adwokat lub radca prawny). Do pozwu należy także dołączyć dowód opłaty za pozew.

Ile kosztuje pozew?

Prawie każdy pozew podlega stosownej opłacie sądowej. Powód jest zobowiązany do jej uiszczenia przed wniesieniem pisma do właściwego sądu.

W przypadku pozwu rozwodowego będzie to stała opłata wynosząca 600 zł. Jeśli zaś chodzi o pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, powód musi liczyć się z zapłatą 200 zł.

Istnieje jednak szansa na uniknięcie ww. opłat. Konieczne jej wówczas złożenie wniosku o zwolnienie strony od kosztów sądowych (wniosek ten nie podlega żadnym opłatom i jest dołączany do składanego pozwu. Konieczne jest także wypełnienie i przesłanie formularza – OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA. Komplet dokumentów składamy wraz z pozwem rozwodowym do właściwego sądu.

Uznanie zasadności wniosku nie oznacza jednak, że sąd przychyli się do niego w całości. Może bowiem stwierdzić, iż powoda stać na pokrycie części wydatków i zwolni go od kosztów sądowych jedynie w części.

Uzasadnienie pozwu

Najważniejszą częścią pozwu jest właściwe uzasadnienie. To od niego zależy bowiem czy sąd uwierzy twierdzeniom powoda i wyda wyrok zgodny z jego wolą.

W przypadku pozwu rozwodowego należy wykazać zaistnienie przesłanek rozwodowych, tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego we wszystkich 3 sferach związku (gospodarczej, fizycznej oraz emocjonalnej). Jeśli powód wnosi o ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, dodatkowo trzeba wykazać okoliczności uzasadniające takie twierdzenie i dołączyć dowody na ich poparcie – np. zdjęcia lub filmy jednoznacznie stwierdzające, że pozwany dopuścił się zdrady małżeńskiej, a przez to doprowadził do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z kolei pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej wymaga wskazania ważnych powodów, które za tym przemawiają (za jeden z ważnych powodów może być uznana taka separacja faktyczna małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym). Pamiętajmy także, że ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Podstawa prawna:

Art. 52, 56 KRO
Art. 17, 41, 126, 187 KPC

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].