Jakie argumenty przedstawić w postępowaniu rozwodowym?

Ustalenie zakresu żądań w sprawie rozwodowej nie jest prostym zadaniem, nawet jeśli pomaga przy tym adwokat. Wiele w tej kwestii zależy od tego jakiego rodzaju rozwodu oczekujemy – z orzeczeniem o winie lub bez winy. Niemniej ważne są także kwestie sporne pomiędzy małżonkami, takie jak choćby ustalenie kto będzie sprawował bieżącą opiekę nad wspólnymi dziećmi lub prawo do alimentów. Jak bronić się na sprawie rozwodowej, gdy przeciwnik twierdzi coś innego?

Co mówić na rozprawie rozwodowej?

Zdecydowanie najprostszą sytuacją jest rozwód bez orzekania o winie wobec któregokolwiek z małżonków. W takich przypadkach strony zazwyczaj potrafią porozumieć się w zasadzie we wszystkich kwestiach dotyczących nie tylko rozstania, ale także i zasad podziału wspólnego majątku, czy też opieki nad dziećmi.

Nie oznacza to jednak, że w sprawach rozwodowych bez orzekania o winie nie trzeba ustalić argumentów, które przekonają sąd o słuszności rozwiązania małżeństwa. Nawet zgodne strony muszą bowiem wykazać, że ich związku nie da się już uratować.

O rozwodzie przesądza trwały i zupełny zanik więzi pomiędzy małżonkami – chodzi oczywiście o więź fizyczną, gospodarczą oraz emocjonalną. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?

Rozwodzące się osoby podają najczęściej w odpowiedzi tzw. różnicę charakterów. Problem jednak w tym, że dla sądu może to być niewystarczający argument, szczególnie jeśli na salę rozpraw trafia małżeństwo z kilkunasto lub kilkudziesięcioletnim stażem i wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Co zatem zrobić w takiej sytuacji?

Wskazać przed sądem, że małżeństwo nie może zostać uratowane, ponieważ strony już się nie kochają, oddaliły się od siebie i nie widzą już możliwości dalszego wspólnego pożycia. Jeśli małżonkom uda się rozwinąć argument „różnicy charakterów” właśnie w ten sposób, szanse na szybki rozwód są wówczas bardzo wysokie.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Art. 56 §1 KRO

Jak wygrać sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie

Zdecydowanie trudniej mają małżeństwa, w których tylko jedna ze stron ma zostać obciążona winą za rozkład wspólnego pożycia. W takich przypadkach powód, który żąda takiego rozstrzygnięcia, musi liczyć się z koniecznością wykazania winy drugiej strony postępowania.

W praktyce jest to bardzo trudne zadanie, szczególnie jeśli pozwany dysponuje szeregiem mocnych kontrargumentów.

W tego rodzaju sprawach różnica charakterów nie będzie dla sądu wystarczającym argumentem rozwodowym. Strona, która żąda wobec drugiej osoby orzeczenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego musi dysponować nie tylko silną argumentacją, ale także i dowodami na poparcie swoich słów.

Warto pamiętać, że twierdzenia stron nie są tym samym, co dowody na ich potwierdzenie.

Argumenty do rozwodu

Argumentami rozwodowymi mającymi przesądzić o winie jednego z małżonków, które pojawiają się najczęściej na sali sądowej są:

  • zdrada (wielokrotna lub jednorazowa);
  • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małżonka (ewentualnie także wobec dzieci stron);
  • pijaństwo lub uzależnienie od narkotyków;
  • hazard i trwonienie wspólnego majątku.

Powyższe argumenty rozwodowe muszą oczywiście zostać wykazane odpowiednimi środkami, w przeciwnym razie sąd może nie uznać twierdzeń strony, która się na nie powołuje. Trzeba zatem zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, który przekona sąd o winie drugiego małżonka.

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Art. 232 KPC

Co może być pomocne, aby uwiarygodnić argument rozwodowy?

Wszelkiego rodzaju listy, maile, wiadomości SMS, wiadomości na komunikatorach społecznościowych, zapisy z czatów elektronicznych, nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe, zdjęcia, obdukcje oraz opinie lekarskie i wreszcie zeznania świadków konkretnych zdarzeń.

Nie zapominajmy jednak o tym, że samo zebranie ww. materiałów nie zawsze wystarczy, aby wygrać całą sprawę. Zgodnie z treścią art. 233 KPC, to sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

§1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

§2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

Art. 233 KPC

Kontrargumenty rozwodowe

Jeśli mówimy o argumentach rozwodowych w sprawach, w których pojawia się żądanie ustalenia winy jednego z małżonków, nie możemy zapominać o tzw. kontrargumentach przeciwnika procesowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, pozwany ma bowiem prawo reagować i bronić się wobec żądań powoda.

Tak naprawdę pozwany może stosować te same środki dowodowe, co jego przeciwnik – z tą jednak różnicą, że muszą one wykazać bezzasadność żądań powoda.

Małżonek oskarżany o winę w rozkładzie pożycia ma zatem prawo wykorzystywać nagrania, zdjęcia, zeznania świadków, badania specjalistów na takim samym poziomie, co jego przeciwnik procesowy.

Dodatkowo za pośrednictwem swoich dowodów może również żądać orzeczenia o winie powoda lub orzeczenia obopólnej winy rozwodowej.

Przykładowo, odpowiadając na zarzut zdrady, pozwany może wskazać, że powódka zdradzała go wielokrotnie dużo wcześniej, a dodatkowo trwoniła wspólny majątek i nie opiekowała się dziećmi.

Rola świadków w postępowaniu rozwodowym

W trakcie postępowania rozwodowego niezwykle ważna jest rola świadków. Są to osoby, które mogą potwierdzić lub obalić twierdzenia jednej z stron. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi, jak i osoby trzecie, które miały okazję obserwować zachowanie małżonków w okresie poprzedzającym rozkład pożycia. Świadkowie mogą dostarczyć sądowi cennych informacji na temat dynamiki relacji między stronami, potwierdzenia zdrady, przemocy czy innych istotnych kwestii.

 Jednak ważne jest, by pamiętać, że zeznania świadków podlegają ocenie przez sąd, który musi uwzględnić ich obiektywizm, wiarygodność oraz ewentualne powiązania z jednym z małżonków. W odpowiednich sytuacjach świadkowie mogą stać się kluczem do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść jednej ze stron. Jednak niezależnie od tego, jak ważne są ich zeznania, należy podchodzić do nich z odpowiednią ostrożnością i starannością.

Adwokat doradzi przy wyborze argumentów rozwodowych

Ze względu na ogromną różnorodność spraw rozwodowych, trudno jest wskazać jednoznaczne argumenty i kontrargumenty rozwodowe. Jedno jest jednak pewne – przy rozwodzie trzeba trzymać emocje na wodzy. Dla małżonków jest to trudne do wykonania, dlatego też warto skorzystać wówczas z pomocy adwokata rozwodowego, który doradzi których argumentów użyć przed sądem i jak w idealny sposób wykazać ich zasadność.

Pamiętajmy, że same twierdzenia stron o zasadności rozwiązania małżeństwa nie są dla sądu wystarczające. Musi on bowiem zbadać, czy w danym przypadku rzeczywiście zachodzi trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego, a przez to i konieczność orzeczenia rozwodu.

Dodatkową komplikacją jest żądanie winy przeciwnika procesowego i zebranie odpowiedniego materiału dowodowego. Tylko dobry adwokat będzie w stanie właściwie zaprezentować go na sali sądowej, tak aby przekonać sąd o wydaniu wyroku rozwiązującego małżeństwo z winy jednej ze stron.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie - adw. Michał Słomka - tel. 784 425 405 lub [email protected], adw. Edyta Kwiecień - tel. 789 235 660 lub [email protected].